logo

Hrvatska zajednica županija
Savska 41/XVI
10 000 Zagreb
Tel. +385 1 6110-361
Fax: +385 1 6040-767
E-mail: tajnistvo@hrvzz.hr

Hrvatska zajednica županija broji 20 županija i njihovih župana te Grada Zagreb koji, bez obzira na političku pripadnost, aktivno rade na promicanju ustroja regionalne samouprave te na poticanju i potpori ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka svih županija.

Kroz Hrvatsku zajednicu županija želi se komunicirati prema upravnim tijelima, izvršnoj vlasti i javnosti te ojačati sustav koji zajednički grade niz godina, a sve sa ciljem funkcionalne decentralizacije Republike Hrvatske.

Unutar Hrvatske zajednice županija organizirane su radne skupine za pravna pitanja, gospodarstvo i regionalni razvoj, obrazovanje i kulturu, financije i proračun, zdravstvo i socijalnu skrb, poljoprivredu i ruralni razvoj, prijedlog izmjena Zakona o obrani od tuče i Radna skupina za pomorsko dobro.

Kao krovna nacionalna udruga regija, Hrvatska zajednica županija danas ima posebno važnu ulogu budući da je Republika Hrvatska punopravna članica Europske unije. Pravo na lokalnu samoupravu određeno je Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, a zadaća tih jedinica je odgovorno upravljanje dijelom javnih poslova na dobrobit svih građana. Hrvatska zajednica županija tako uspješno surađuje s nacionalnim udrugama lokalne samouprave, članica je Vijeća europskih općina i regija (CEMR) te Odbora regija Europske unije, a ostvarila je bilateralnu suradnju s Francuskom udrugom vijeća europskih općina i regija te sa Savezom vojvodstava Republike Poljske. Svoje potencijale koristi i na području europskih fondova. U partnerstvu s 26 zemalja uključena je u provedbu projekta LADDER – Lokalne vlasti kao pokretači razvoja, edukacije i podizanja svijesti.

Predsjednik Hrvatske zajednice županija je župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić (HDZ), a potpredsjednik župan Varaždinske županije Predrag Štromar (HNS).