LOGOTIP_VPZ

Virovitičko-podravska županija
Trg Ljudevita Patačića 1
33 000 Virovitica
e-mail: info@zupanija.info

Virovitičko-podravska županija, sa sjedištem u Virovitici, nalazi se u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske, na prostoru dodira središnje i istočne Hrvatske. Po svom zemljopisnom položaju poveznica je Slavonije i Podravine. Ovdje je jasno vidljiva reljefna podjela na sjeverni prostor podravske nizine i južni brdsko-planinski prostor koji obuhvaća sjeverne padine Bilogore, Papuka i Krndije.
Tu, na spoju Podravine i Slavonije, križaju se dva važna prometna koridora: transverzalni od primarnog značaja, koji je najkraća i prometno najpogodnija veza srednjeg Podunavlja i srednjeg Jadrana, i longitudinalni od sekundarnog značaja, koji slijedi tok rijeke Drave i povezuje Republiku Hrvatsku sa zapadnim i istočnim susjedima.
Županija obuhvaća područje od 13 općina (Crnac, Čađavica, Čačinci, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin, Zdenci) i tri grada (Orahovica, Slatina, Virovitica).
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Virovitičko-podravska županija ima 84.386 stanovnika s prosječnom gustoćom naseljenosti od 42 stanovnika po četvornom kilometru.
Više od polovice ukupne površine Virovitičko-podravske županije čine obradive površine po čijem je broju, u odnosu na broj stanovnika, prva u Republici Hrvatskoj. Oranice zauzimaju 99.420 hektara ili 6.8 posto svih hrvatskih oraničnih površina, a poljoprivreda je grana na kojoj se temelji budućnost ove županije. Osim toga, 32 posto otpada na šume po čemu je Virovitičko-podravska županija iznimno bogata u Republici Hrvatskoj.
Najvažniji su potencijali Virovitičko-podravske županije čist okoliš kojim se pohvaliti mogu doista rijetki; ugodan i lijep prostor, šume koje su jedno od najvećih prirodnih bogatstava ovog područja, zatim vode (kako rijeke, tako i brojna «mini» jezera), ali i brojna izvorišta pitke vode, posebno na obroncima Papuka i Krndije. Povijesno kulturno naslijeđe, kvalitetno poljoprivredno zemljište, mineralne sirovine, razvijeno obrtništvo, vodeći kapaciteti prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj, izvozno orijentirana industrijska proizvodnja i industrijska kultura, poduzetničke zone, slobodna zona, značajan geostrateški i prometni položaj… Sve je to Virovitičko-podravska županija!
Organizacijska shema Županijske uprave

  • Tajništvo županije stručna je služba koja obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad Županijske skupštine i župana, te zamjenika župana kao nositelja izvršne vlasti Županije.
  • Ured župana stručna je služba koja obavlja upravno-pravne, analitičko-informativne, normativne, organizacijsko-tehničke i druge stručne i zajedničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije.
  • Služba za javne financije stručna je služba koja obavlja upravno-pravne, stručne, analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske te druge poslove vezane uz proračun Županije i njeno financiranje.
  • Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša obavlja upravno-pravne, analitičko-planske, organizacijsko-tehničke, normativne i druge stručne poslove u upravnim područjima prostornog uređenja, graditeljstva, stanogradnje, komunalnih djelatnosti, postupanja s komunalnim otpadom te zaštite okoliša.
  • Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu obavlja upravno-pravne, analitičko-planske, organizacijsko-tehničke, informativne, normativne i druge stručne poslove iz upravnog područja gospodarstva, razvoja, poljoprivrede i europskih integracija.
  • Upravni odjel za zajedničke politike i fondove EU je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, informacijske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz provedbu zajedničkih europskih politika i korištenje pristupnih fondova EU.
  • Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za djelatnost školstva, kulture, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture i brige o djeci u nadležnosti Županije.
  • Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za djelatnost školstva, kulture, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture i brige o djeci u nadležnosti Županije.
  • Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi u nadležnosti Županije.