Za pravne osobe i obrte:

Naziv:

Organizacijski oblik:

Sjedište:

Zastupnik: (ime i prezime)

Funkcija:

Telefon:

Fax:

Mob:

Mail:

Za OPG i fizičke osobe:

Ime i prezime:

OPGFizička osoba

Adresa:

Telefon:

Fax:

Mob:

Mail: